Privacybeleid

Privacybeleid

1 - BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

In het kader van het gebruik van de diensten van het bedrijf en in het bijzonder de diensten die toegankelijk zijn op zijn website, zijn mobiele website en zijn mobiele applicaties, kan ACTIS, als verantwoordelijke voor de verwerking, persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken.

ACTIS maakt deel uit van de ORION-groep. Net als de ITR- en ISO 2000-bedrijven die tot de ORION-groep behoren, hecht ACTIS belang aan het naleven van de privacyregels van zijn klanten, deelnemers aan zijn loyaliteitsprogramma, prospects en bezoekers van zijn website, zijn mobiele website en zijn mobiele applicaties. De gehele verwerking van persoonsgegevens die wordt uitgevoerd in het kader van de toegankelijke diensten voldoet aan de lokale regelgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens en in het bijzonder de bepalingen van de wet inzake informatie en vrijheid van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, en de Algemene verordening gegevensbescherming (EU-verordening 2016/679) of "AVG"). ACTIS, ITR en ISO 2000 zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw verzamelde persoonsgegevens. Hun respectieve verantwoordelijkheden voor de naleving van de voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens zijn vastgelegd in een overeenkomst.

Om ervoor te zorgen dat deze voorschriften correct worden toegepast, heeft ACTIS een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die de bevoorrechte tussenpersoon is van de Franse nationale commissie voor informatica en vrijheden (Commission nationale de l'informatique et des libertés, CNIL). ACTIS stelt ook geschikte interne procedures op om het bewustzijn van zijn werknemers te vergroten en ervoor te zorgen dat deze voorschriften binnen zijn organisatie worden nageleefd.

 

2 - WAT ZIJN DE VERBINTENISSEN DIE ACTIS IS AANGEGAAN EN HEEFT INGESTELD VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS?

ACTIS zorgt voor een hoog beschermingsniveau van de persoonsgegevens van zijn klanten, prospects, gebruikers van zijn website, zijn mobiele website en zijn mobiele applicaties en elke andere persoon die onderworpen is aan de verwerking van persoonsgegevens.

ACTIS verbindt zich ertoe de voorschriften na te leven die van toepassing zijn op alle verwerking van persoonsgegevens die het uitvoert. ACTIS verbindt zich er meer bepaald toe om de volgende principes te respecteren:

  • Uw persoonsgegevens worden rechtmatig, eerlijk en transparant behandeld.

  • Uw persoonsgegevens worden verzameld voor precieze, expliciete en legitieme doeleinden en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden.

  • Uw persoonsgegevens worden op een juiste en relevante manier bewaard en zijn beperkt tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

  • Uw persoonsgegevens zijn correct, worden bijgewerkt en alle redelijke stappen worden ondernomen om ervoor te zorgen dat onjuiste gegevens - voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt - zo snel mogelijk worden gecorrigeerd of gewist.


ACTIS implementeert de juiste procedures om een ​​beveiligingsniveau te garanderen dat is aangepast aan het risico dat inherent is aan zijn verwerkingsprocessen, om te voldoen aan de wettelijke vereisten en om de rechten en gegevens van de betrokken personen te beschermen van bij het begin van het verwerkingsproces.

ACTIS legt hetzelfde van beschermingsniveau van persoonsgegevens op aan zijn onderaannemers (dienstverleners, leveranciers, enz.) middels een contractuele verbintenis.

ACTIS verbindt zich ertoe elk ander beginsel dat vereist is door de toepasselijk wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens na te leven, en meer bepaald met betrekking tot de aan de betrokkenen verleende rechten, de bewaringstermijnen van persoonsgegevens en de verplichtingen met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens.

 

3 - WAARVOOR WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT DIE DOOR ACTIS KUNNEN WORDEN VERZAMELD?

A. Middelen om persoonsgegevens te verzamelen

In het kader van onze relatie geeft u waarschijnlijk uw persoonsgegevens door op verschillende manieren, waaronder onze websites, onze mobiele websites en applicaties tijdens het surfen op het internet, door de verschillende soorten gegevensverzamelingsformulieren in te vullen bij de registratie voor de e-nieuwsbrief, bij het aanmaken van een privé-account op een van onze websites of onze mobiele websites en applicaties, bij het registreren en deelnemen aan een loyaliteitsprogramma, bij het verzenden van contactinformatie bij een expositie voor consumenten of professionals, bij het indienen van een aanvraag, wanneer u opmerkingen op onze social media-pagina's plaatst, wanneer u contact opneemt met ACTIS of wanneer u op enige andere wijze uw persoonsgegevens verzendt.

 

B. Gebruik en verwerking van persoonsgegevens

De verzamelde gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt voor het leveren van (specifieke) diensten: prospectie, loyaliteit, animatie, commerciële en technische informatie, tevredenheidsenquêtes, organisatie van wedstrijden, informatie over nieuwe diensten en producten, statistische studies, rekrutering, dienst na verkoop, verwerking van uw verzoeken en/of claims.

Naast de gevallen waarvoor uw toestemming is gevraagd (namelijk om u gepersonaliseerde aanbiedingen te sturen), is de verwerking van uw gegevens voor de verschillende bovengenoemde doeleinden in het bijzonder vereist:

  • om een informatieplicht te garanderen over de beste praktijken bij de uitvoering van de isolatie-oplossingen van ACTIS (technische toepassingsdocumenten, handleidingen en installatieaanbevelingen), steeds in overeenstemming met wijzigingen in de wetgeving
  • voor de doeleinden van legitieme belangen die door ACTIS worden nagestreefd, waaronder de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, aanbiedingen, verbeterde klantenservice.

Het doel van het gebruik van uw gegevens is in het bijzonder:

  • om u te laten genieten van alle diensten die beschikbaar zijn op de ACTIS-website, zijn mobiele website en applicaties: aanmaken van privé-accounts, registratie voor e-nieuwsbrieven, commerciële en technische assistentie, registratie voor loyaliteitsprogramma's voor professionals, enz.,
  • om u in de beste omstandigheden op onze verschillende websites te laten surfen,
  • om te zorgen onze informatie, onze meldingen, onze aanbiedingen en andere vormen van dienstverlening het best af te stemmen op uw interesses,
  • om informatie te winnen en meer te weten over uw interessegebieden, zodat we u gepersonaliseerde aanbiedingen en diensten kunnen sturen (onder voorbehoud van uw voorafgaande toestemming, indien vereist, en met respect voor uw recht op verzet, in overeenstemming met de voorschriften van toepassing op commerciële prospectie).

 

4 - HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

ACTIS verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. ACTIS bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bewaartermijnen die worden opgelegd door de toepasselijke wetgeving.

Deze bewaartermijnen worden bepaald in functie van de verwerkingsdoeleinden die door ACTIS worden vooropgesteld en houden in het bijzonder rekening met de toepasselijke wettelijke bepalingen die een precieze bewaartermijn vaststellen voor bepaalde gegevenscategorieën, eventuele toepasselijke verjaringstermijnen en aanbevelingen van de Franse nationale commissie voor informatica en vrijheden.

 

5 - WIE KAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS ONTVANGEN?

A. Ontvangers van persoonsgegevens

De gegevens die worden verzameld op de ACTIS-website, zijn mobiele website en applicaties, kunnen worden doorgegeven aan het bevoegde ACTIS-personeel en zijn dienstverleners (voorbeelden: bedrijf dat instaat voor de technische implementatie van websites en mobiele websites/applicaties, loyaliteitsprogramma's), die deel uitmaken van alle of een deel van de voornoemde diensten. ACTIS vraagt ​​zijn dienstverleners strikte maatregelen te nemen voor de vertrouwelijkheid en bescherming van deze gegevens.


B. Gegevensverzending buiten de Europese Unie

Indien ACTIS uw persoonsgegevens moet verstrekken aan ontvangers buiten de Europese Unie, verbindt ACTIS zich ertoe de bescherming van alle of een deel van de verzamelde persoonsgegevens te waarborgen en de toegang ertoe te vrijwaren, in overeenstemming met de meest strikte voorschriften door, per geval, contractuele clausules te ondertekenen op basis van het model van de Europese Commissie of een ander mechanisme dat voldoet aan de AVG, op voorwaarde dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door een dienstverlener buiten de Europese Economische Ruimte Europees en wiens land volgens de Europese Commissie niet voldoende bescherming biedt.

 

6 - HOE OEFENT U UW RECHTEN UIT?

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens kunt u op elk moment uw recht op toegang, rectificatie, verwijdering van gegevens over u uitoefenen, evenals uw rechten op beperking van en verzet tegen de verwerking en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Daarnaast hebt u wettelijk het recht om richtlijnen te geven omtrent wat met uw persoonsgegevens gebeurt na de verwerking. Bovendien kan een minderjarige op het moment dat zijn/haar persoonsgegevens worden verzameld, bekomen dat de verzamelde persoonsgegevens zo snel mogelijk worden verkregen.

Om deze rechten uit te oefenen, stuurt u uw verzoek per post naar het volgende adres:
ACTIS SA
30, avenue de Catalogne
11300 LIMOUX
France

E-mail : infos@actis-isolation.com

In dit verband verzoeken wij u vriendelijk om uw verzoek te voorzien van de nodige elementen voor uw identificatie (achternaam, voornaam, e-mail) en alle andere informatie die nodig is om uw identiteit te bevestigen. Voor bepaalde specifieke diensten en ondersteuning kunnen deze rechten direct online worden uitgeoefend voor wat betreft het beheer van uw gebruikersaccount. U hebt ook het recht zich tot de Franse nationale commissie voor informatica en vrijheden (Commission nationale de l'informatique et des libertés) te wenden in geval van overtreding van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en in het bijzonder de AVG. Indien nodig zullen ACTIS en ITR/ISO 2000 samenwerken om de uitoefening van uw rechten te waarborgen, of om u de antwoorden te geven op al uw vragen of klachten.

U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op commerciële prospectie. Indien wettelijk vereist zullen uw gegevens alleen worden gebruikt voor prospectiedoeleinden elektronisch nadat uw uitdrukkelijke toestemming is verkregen. Als u bovendien geen nieuwsbrieven van ACTIS meer per e-mail wenst te ontvangen, volstaat het om op de link te klikken onderaan elke communicatie waarmee u zich kunt afmelden.

 

7 - COOKIES

Door onze website www.actis-isolatie.nl te bezoeken, kan informatie geregistreerd als "Cookies"-bestanden worden opgeslagen op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Deze pagina geeft meer informatie over wat Cookies zijn, hoe en waarom we ze gebruiken op onze site en hoe u deze kunt instellen.

 

A. Wat is een cookie?

Het is een klein tekstbestand dat tijdens elk bezoek aan een website of bij raadplegen van een advertentie naar uw computer wordt gestuurd. Dit bestand wordt opgeslagen op een voorziene plaats op de harde schijf van de gebruikte terminal (computer, tablet, mobiele telefoon of een ander apparaat dat is geoptimaliseerd om te surfen op het internet) via uw browsersoftware, tijdens het raadplegen van een website of een onlineadvertentie, en in het bijzonder op de ACTIS Isolatie-website.

Door het gebruik van cookies kan de uitgever de gebruikte terminal herkennen telkens wanneer die laatste toegang krijgt tot digitale inhoud die cookies bevat van dezelfde uitgever, en dat gedurende de hele geldigheidsperiode van de cookie. Alleen de uitgever van de cookie kan de informatie die deze bevat, lezen of wijzigen. Een cookie identificeert u niet persoonlijk en kan op geen enkele manier de gebruikte terminal beschadigen. De levensduur van een Cookie is maximaal 13 maanden.

Tegenwoordig gebruiken veel websites dit proces om het gebruik en de ervaring van verschillende gebruikers te verbeteren. Dit maakt het mogelijk om uw navigatie te personaliseren en aangenamer te maken, en om u te voorzien van een inhoud die waarschijnlijk overeenkomt met uw verwachtingen. Zo zijn de interacties met de websites veiliger en sneller, waardoor bijvoorbeeld uw voorkeuren (zoals uw inloggegevens of uw taal) kunnen worden opgeslagen.

De cookies kunnen enkel worden opgeslagen op uw terminal mits uw voorafgaande toestemming. U hebt de mogelijkheid om zich te allen tijde tegen het gebruik van alle of een deel van de genoemde cookies te verzetten. We willen u echter laten weten dat uw browse-ervaring op onze site mogelijk slechter wordt indien u het gebruik van cookies uitschakelt.

 

B. Welke cookies gebruiken we?

De ACTIS Isolatie-website gebruikt verschillende soorten cookies - die hieronder worden beschreven - om uw navigatie en uw ervaring op de website te verbeteren:

Technische of functionele cookies

zijn noodzakelijk voor de goede werking en navigatie van onze website. Hiermee kunt u de belangrijkste functies van de website gebruiken en uw verbinding beveiligen; de voorstelling van onze website aanpassen aan uw weergavevoorkeuren (taal, resolutie, enz.), uw wachtwoorden onthouden enz., Indien u deze cookies niet gebruikt, zal dit uw ervaring met de website wijzigen, we raden u daarom sterk af deze te verwijderen.

Analytische cookies

tellen het aantal bezoekers naar onze website om de instroom te kennen. Ze verzamelen informatie over de manier waarop de navigatie wordt uitgevoerd (wat de meest bekeken pagina's zijn, bijvoorbeeld eventuele foutmeldingen die uw navigatie op de site kunnen hinderen, enz.). Deze indicatoren zijn belangrijk om ons te helpen uw navigatie en ervaring op onze website te verbeteren.

Cookies verstuurd door sociale netwerken

zijn indicatoren die worden geregistreerd door websites van derden en niet door ACTIS. Via websites zoals Facebook of Twitter kunt informatie van onze website delen via de deelknoppen op onze pagina's. Met deze functies kan het sociale netwerk u identificeren, zelfs als u deze knop niet gebruikt als u op de pagina surft. Indien uw sessie van een sociaal netwerk open staat op uw terminal, geeft u deze toestemming om toegang te krijgen tot uw browsegegevens op onze website actis-isolatie.nl. We hebben geen controle over dit proces dat wordt gebruikt door sociale netwerken. Voor meer informatie raden we u aan rechtstreeks het privacybeleid van deze sociale netwerken te raadplegen.

 

C. Cookies vermijderen of uitschakelen?

U kunt op elk moment cookies verwijderen of het gebruik ervan beperken door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen.

Gebruik het menu "Extra", "Opties" of "Instellingen" van uw internetbrowser. Vanuit dit menu kunt u de lijst met cookies bekijken, uw browservoorkeuren kiezen door alle of sommige cookies selectief te verwijderen of het opslaan van cookies te beperken.

De configuratie van de instellingen van elke browser is anders. Het is aan u om de instructies van de uitgever van uw internetbrowser op te volgen (links beschikbaar vanaf de laatste updatedatum van dit charter inzake het gebruik van cookies):

 

D. Hyperlinks

De website www.actis-isolatie.nl bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, geïmplementeerd met toestemming van ACTIS SA. ACTIS SA heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van deze bezochte sites te controleren en aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid hiervoor.

 

8 - INFORMATIEBEVEILIGING

ACTIS doet er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid te waarborgen van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt. Alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen worden geïmplementeerd, gelet op de aard, omvang en context van de persoonsgegevens die u ons meedeelt en de risico's die door hun verwerking worden veroorzaakt, om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en in het bijzonder om elke vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, inbraak of ongeoorloofde toegang tot dergelijke gegevens op een toevallige of onwettige manier te voorkomen. U mag er dus op vertrouwen dat u de ACTIS-diensten en -informatiemedia (websites, mobiele websites en applicaties) in alle veiligheid kunt gebruiken.

De veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens zijn gebaseerd op de beste werkwijzen. Daarom adviseren we u om uw gebruikersnaam en wachtwoord die worden gebruikt om toegang te krijgen tot persoonlijke accounts in private ruimtes niet door te geven, om steeds de verbinding met uw profiel te verbreken en uw browservenster te sluiten na uw verbindingssessies, vooral als u verbinding maakt met internet vanaf een gedeelde computer.

ACTIS waakt erover om zich te behoeden tegen eventuele inbreuken tegen de beveiliging, om eventuele schendingen van persoonsgegevens doeltreffend aan te pakken, om de bevoegde autoriteit onverwijld van deze schendingen op de hoogte te stellen en om u te waarschuwen wanneer deze overtreding van invloed kan zijn op uw persoonsgegevens.

 

9 - PERSOONSGEGEVENS MET BETREKKING TOT MINDERJARIGEN

ACTIS verzamelt of verwerkt geen persoonsgegevens met betrekking tot minderjarigen zonder de voorafgaande toestemming van ouders of personen die de voogdij over het kind hebben. Als persoonsgegevens over minderjarigen worden verzameld via de website, mobiele websites of applicaties van ACTIS, kunnen ouders of voogden zich hiertegen verzetten door contact met ons op te nemen op het aangegeven adres onderaan deze pagina.

Daarnaast kan het minderjarige kind - zoals hierboven vermeld - bekomen dat zijn persoonsgegevens op het moment dat zij worden verzameld, zo snel mogelijk worden verwijderd.

 

10 - LINKS NAAR ANDERE ACTIS-WEBSITES

Via de ACTIS-website op www.actis-isolatie.nl kunt u op verschillende pagina's toegang krijgen tot de websites van andere bedrijven door eenvoudigweg op de links te klikken. We raden u aan het beleid van deze websites zorgvuldig te lezen. De voorwaarden op deze websites kunnen afwijken van de onze. ACTIS is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door deze andere websites.

 

11 - CONTACT

Voor meer informatie over dit beleid of de manier waarop ACTIS uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, nodigen wij u uit om contact op te nemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming op het volgende adres:  infos@actis-isolation.com

 

12 - VERSIE EN UPDATES

ACTIS behoudt zich het recht voor om het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens aan te passen. We verbinden ons ertoe om u via onze website op de hoogte te houden van wijzigingen of toevoegingen.

Dit beleid stemt overeen met de versie van 25 mei 2018.